Περιορισμοί στη χρήση του Υλικού

Η Ιστοσελίδα www.friso.gr παράγεται από την FrieslandCampina Hellas, με έδρα το  Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Νικ. Ζεκάκου 18 και Κ. Καραμανλή. Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.friso.gr έχει κατοχυρωθεί με πνευματικά δικαιώματα σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες μπορούν να κατεβάζουν και να αποθηκεύουν υλικό για δική τους μη-εμπορική χρήση. Η αντιγραφή, αναδιανομή, ή δημοσίευση οποιουδήποτε μέρους αυτής της ιστοσελίδας απαγορεύεται.

Υποβολές

Με την υποβολή περιεχομένου σε αυτή την ιστοσελίδα www.friso.gr παραχωρείτε αυτόματα στην FrieslandCampina Hellas το δικαίωμα, ή εγγυάστε ότι ο ιδιοκτήτης αυτού του περιεχομένου παραχωρεί ρητά στην FrieslandCampina Hellas το δικαίωμα της ατελούς εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων, του διαρκούς, αμετάκλητου, μη αποκλειστικού δικαιώματος και της άδειας να το χρησιμοποιεί, αναπαράγει, τροποποιεί, προσαρμόζει, δημοσιεύει, μεταφράζει και να το διανέμει (συνολικά ή εν μέρει) σε όλο τον κόσμο ή / και να το ενσωματώνει σε άλλες εργασίες με οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνογνωσία. Εγγυάστε ότι έχετε στην κατοχή σας το υλικό που υποβάλλετε και ότι αυτό δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν σε άλλους. Επίσης, επιτρέπετε σε άλλους να έχουν πρόσβαση, προβολή, αποθήκευση ή αναπαραγωγή του περιεχομένου για προσωπική τους χρήση. Με την επιφύλαξη αυτή, ο ιδιοκτήτης του περιεχομένου σε αυτή την ιστοσελίδα διατηρεί όλα τα δικαιώματα που μπορεί να υπάρχουν σε τέτοιο περιεχόμενο. Η FrieslandCampina Hellas δεν έχει καμία υποχρέωση να χρησιμοποιεί το υλικό που υποβάλλετε και διατηρεί το δικαίωμα να μην χρησιμοποιήσει το υλικό που  αξιολογεί ως απαράδεκτο, παράνομο, ανήθικο ή αντίθετο με τις αρχές που εφαρμόζει.

Αποζημίωση

Με το παρόν συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την FrieslandCampina Hellas (τις μητρικές της εταιρείες και τις θυγατρικές τους, ή οποιοδήποτε από τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, εκπροσώπους) από οποιαδήποτε και όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις εγγυήσεις σχετικά με τα υλικά που υποβάλλετε και από τη χρήση αυτών.

Περιορισμός της ευθύνης

Η FrieslandCampina Hellas δεν εκπροσωπεί ούτε εγγυάται ότι αυτή η ιστοσελίδα www.friso.gr θα είναι προσπελάσιμη ή διαθέσιμη έγκαιρα, ή ότι η πρόσβαση σε αυτό το δικτυακό τόπο θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Αυτή η ιστοσελίδα διανέμεται ‘ως έχει’, χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη υποκείμενων σε περιορισμούς εγγυήσεων όσον αφορά τον τίτλο ή σιωπηρές εγγυήσεις σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Σε καμία περίπτωση η FrieslandCampina Hellas (οι μητρικές της εταιρείες και οι θυγατρικές τους, ή οποιαδήποτε από τα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, πράκτορες, αντιπρόσωποι, προμηθευτές πληροφοριών ή δικαιοπάροχοι) είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες, ποινικές ή άλλες ζημιές ( ανεξάρτητα από τη μορφή της δράσης). Με την εξαίρεση της FrieslandCampina Hellas συνδεδεμένων εταιρειών και προϊόντων της FrieslandCampina Hellas, η FrieslandCampina Hellas δεν είναι συνεργάτης ή συνδέεται με τους χορηγούς των ιστότοπων που διασυνδέονται με την παρούσα ιστοσελίδα www.friso.gr  και δεν εγκρίνει το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε άλλους δικτυακούς τόπους.

Πρόσθετες πληροφορίες

Τα προϊόντα της FrieslandCampina Hellas, τα υλικά και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται για Ελλάδα και Κύπρο. Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα σε άλλη χώρα, παρακαλούμε δείτε την ειδική ιστοσελίδα για τη χώρα αυτή. Τα συγκεκριμένα προϊόντα της FrieslandCampina Hellas που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα για διανομή ή πώληση έξω από την Ελλάδα / Κύπρο. 

«Ο θηλασμός είναι το καλύτερο για τα βρέφη και είναι προτιμότερος οποτεδήποτε είναι δυνατό. Ο θηλασμός είναι ένα σημαντικό μέρος της υγείας, της διατροφής, καθώς και άλλων κοινωνικών μέτρων που απαιτούνται για την προαγωγή της υγείας και την ανάπτυξη των βρεφών και των παιδιών. Εάν μια μητέρα επιλέξει να θρέψει το βρέφος της με τυποποιημένη τροφή, η αντιστροφή της απόφασής της μπορεί να είναι δύσκολη. Μερική διατροφή με άλλο εκτός του μητρικού γάλακτος θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην καθιέρωση του θηλασμού. Ακατάλληλη χρήση των υποκατάστατων του μητρικού γάλακτος μπορεί να οδηγήσει σε υποσιτισμό του βρέφους, σοβαρή ασθένεια, ακόμη και τον θάνατο σε όλες τις χώρες. Κακή χρήση των υποκατάστατων του μητρικού γάλακτος ενέχει κινδύνους για την υγεία, ως εκ τούτου, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες προετοιμασίας και αποθήκευσης προσεκτικά. Ο θηλασμός συνεπάγεται πρόσθετες θρεπτικές απαιτήσεις για θηλάζουσες μητέρες. Είναι σημαντικό, επομένως, για μια μητέρα που θηλάζει, να έχει επαρκές διαιτολόγιο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ποσότητα και η διατροφική ποιότητα του γάλακτος της είναι επαρκής για το μωρό της. Τα τυποποιημένα προϊόντα, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, παρέχουν ένα ισχυρό θρεπτικό υποκατάστατο ή συμπλήρωμα του μητρικού γάλακτος, αλλά είναι πιο ακριβά. Όταν αποφασίζετε πώς να ταΐσετε το μωρό σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε επαγγελματικές συμβουλές και να μελετήσετε το κόστος των τυποποιημένων ειδών που θα χρησιμοποιήσετε.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Πνευματικά δικαιώματα

Τα ονόματα των προϊόντων της FrieslandCampina Hellas που εμφανίζονται σε αυτό τον ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα της FrieslandCampina Hellas (ή του δικαιοπάροχου, όπου αυτό αναφέρεται).

Η FrieslandCampina Hellas διατηρεί όλα τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στην ιστοσελίδα www. friso.gr και κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα για όλα το περιλαμβανόμενα περιεχόμενα.

 

Οι χρήστες θεωρείται ότι αποδέχονται αυτούς τους όρους χρήσης και όλες τις αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, μετά από συνεχή πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας www.friso.gr.

+ Expand all


 • Περιορισμοί στη χρήση του Υλικού

  Η Ιστοσελίδα Friso Hellas (Κύπρος) (friso.gr / friso.com.cy) παράγεται από την FrieslandCampina Hellas. Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της Friso Hellas (Κύπρος) έχει κατοχυρωθεί με πνευματικά δικαιώματα σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες μπορούν να κατεβάζουν υλικό για δική τους μη-εμπορική χρήση. Η αντιγραφή, αναδιανομή, ή δημοσίευση οποιουδήποτε μέρους αυτής της ιστοσελίδας απαγορεύεται.

 • Υποβολές

  Με την υποβολή περιεχομένου σε αυτή την ιστοσελίδα της Friso Hellas (Κύπρος) παραχωρείτε αυτόματα στην FrieslandCampina Hellas το δικαίωμα, ή εγγυάστε ότι ο ιδιοκτήτης αυτού του περιεχομένου παραχωρεί ρητά στην FrieslandCampina Hellas το δικαίωμα της ατελούς εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων, του διαρκούς, αμετάκλητου, μη αποκλειστικού δικαιώματος και της άδειας να το χρησιμοποιεί, αναπαράγει, τροποποιεί, προσαρμόζει, δημοσιεύει, μεταφράζει και να το διανέμει (συνολικά ή εν μέρει) σε όλο τον κόσμο ή / και να το ενσωματώνει σε άλλες εργασίες με οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνογνωσία ή να αναπτύσσεται εφεξής για όλη τη διάρκεια οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να υπάρχει σε τέτοιο περιεχόμενο. Εγγυάστε ότι έχετε στην κατοχή σας το υλικό που υποβάλλετε και ότι αυτό δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν σε άλλους. Επίσης, επιτρέπετε σε άλλους να έχουν πρόσβαση, προβολή, αποθήκευση ή αναπαραγωγή του περιεχομένου για προσωπική τους χρήση. Με την επιφύλαξη αυτή, ο ιδιοκτήτης του περιεχομένου σε αυτή την ιστοσελίδα διατηρεί όλα τα δικαιώματα που μπορεί να υπάρχουν σε τέτοιο περιεχόμενο. Η FrieslandCampina Hellas δεν έχει καμία υποχρέωση να χρησιμοποιεί το υλικό που υποβάλλετε και διατηρεί το δικαίωμα να μην χρησιμοποιήσει το υλικό που βρίσκει απαράδεκτο. Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό ή μορφή που περιέχει το όνομα σας, τη διεύθυνσή σας ή / και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποδέχεστε ότι το όνομά σας, η διεύθυνσή σας ή / και η διεύθυνση e-mail σας μπορεί να τοποθετηθεί σε μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας της FrieslandCampina.

 • Αποζημίωση

  Με το παρόν συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την FrieslandCampina Hellas (τις μητρικές της εταιρείες και τις θυγατρικές τους, ή οποιοδήποτε από τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, εκπροσώπους) από οποιαδήποτε και όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις εγγυήσεις σχετικά με τα υλικά που υποβάλλετε και από τη χρήση αυτών.

 • Περιορισμός της ευθύνης

  Η FrieslandCampina Hellas δεν εκπροσωπεί ούτε εγγυάται ότι αυτή η ιστοσελίδα της Friso Ελλάδα (Κύπρος) θα είναι προσπελάσιμη ή διαθέσιμη έγκαιρα, ή ότι η πρόσβαση σε αυτό το δικτυακό τόπο θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Αυτή η ιστοσελίδα διανέμεται ‘ως έχει’, χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη υποκείμενων σε περιορισμούς εγγυήσεων όσον αφορά τον τίτλο ή σιωπηρές εγγυήσεις σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Σε καμία περίπτωση η FrieslandCampina Hellas (οι μητρικές της εταιρείες και οι θυγατρικές τους, ή οποιαδήποτε από τα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, πράκτορες, αντιπρόσωποι, προμηθευτές πληροφοριών ή δικαιοπάροχοι) είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες, ποινικές ή άλλες ζημιές ( ανεξάρτητα από τη μορφή της δράσης). Με την εξαίρεση της FrieslandCampina Hellas συνδεδεμένων εταιρειών και προϊόντων της FrieslandCampina Hellas, η FrieslandCampina Hellas δεν είναι συνεργάτης ή συνδέεται με τους χορηγούς των ιστότοπων που διασυνδέονται με την παρούσα ιστοσελίδα της Friso Hellas (Κύπρος) και δεν εγκρίνει το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε άλλους δικτυακούς τόπους.

 • Πρόσθετες πληροφορίες

  Τα προϊόντα της FrieslandCampina Hellas, τα υλικά και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται για Έλληνες / Κύπριους πελάτες. Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα σε άλλη χώρα, παρακαλούμε δείτε την ειδική ιστοσελίδα για τη χώρα αυτή. Τα συγκεκριμένα προϊόντα της FrieslandCampina Hellas που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα για διανομή ή πώληση έξω από την Ελλάδα / Κύπρο. Η FrieslandCampina Hellas υποστηρίζει τον σκοπό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον Διεθνή Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων για την ακεραιότητα του προϊόντος, το σήμα, τη διανομή και την προώθηση. Σύμφωνα με το άρθρο 4.2 του κώδικα του ΠΟΥ, ισχύει η παρακάτω δήλωση :
  «Ο θηλασμός είναι το καλύτερο για τα βρέφη και είναι προτιμότερος οποτεδήποτε είναι δυνατό. Ο θηλασμός είναι ένα σημαντικό μέρος της υγείας, της διατροφής, καθώς και άλλων κοινωνικών μέτρων που απαιτούνται για την προαγωγή της υγείας και την ανάπτυξη των βρεφών και των παιδιών. Εάν μια μητέρα επιλέξει να θρέψει το βρέφος της με τυποποιημένη τροφή, η αντιστροφή της απόφασής της μπορεί να είναι δύσκολη. Μερική διατροφή με άλλο εκτός του μητρικού γάλακτος θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην καθιέρωση του θηλασμού. Ακατάλληλη χρήση των υποκατάστατων του μητρικού γάλακτος μπορεί να οδηγήσει σε υποσιτισμό του βρέφους, σοβαρή ασθένεια, ακόμη και τον θάνατο σε όλες τις χώρες. Κακή χρήση των υποκατάστατων του μητρικού γάλακτος ενέχει κινδύνους για την υγεία, ως εκ τούτου, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες προετοιμασίας και αποθήκευσης προσεκτικά. Ο θηλασμός συνεπάγεται πρόσθετες θρεπτικές απαιτήσεις για θηλάζουσες μητέρες. Είναι σημαντικό, επομένως, για μια μητέρα που θηλάζει, να έχει επαρκές διαιτολόγιο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ποσότητα και η διατροφική ποιότητα του γάλακτος της είναι επαρκής για το μωρό της. Τα τυποποιημένα προϊόντα, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, παρέχουν ένα ισχυρό θρεπτικό υποκατάστατο ή συμπλήρωμα του μητρικού γάλακτος, αλλά είναι πιο ακριβά. Όταν αποφασίζετε πώς να ταΐσετε το μωρό σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε επαγγελματικές συμβουλές και να μελετήσετε το κόστος των τυποποιημένων ειδών που θα χρησιμοποιήσετε.
  Τα ονόματα των προϊόντων της FrieslandCampina Hellas που εμφανίζονται σε αυτό τον ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα της FrieslandCampina Hellas (ή του δικαιοπάροχου, όπου αυτό αναφέρεται).
  Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί όλα τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στην ιστοσελίδα της Friso Hellas (και Κύπρου) και κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα για όλα το περιλαμβανόμενα περιεχόμενα.

 • Terms of Use of the Friso® Club

  Οι χρήστες συμφωνούν ότι, ενόσω όλη η εύλογη μέριμνα έχει ληφθεί για την παροχή και τη διατήρηση της ιστοσελίδας της Friso Hellas (Κύπρος), o Πάροχος υπηρεσιών αποποιείται της ευθύνης για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που τίθενται από τους χρήστες για την ιστοσελίδα της Friso Hellas (Κύπρος). Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, επακόλουθες ή ποινικές ζημίες που προκύπτουν από την πρόσβαση, εξάρτηση, δράση, ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της Friso Hellas (Κύπρος), ή τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις στα περιεχόμενα αυτής.
  Κανένα μέλος, χρήστης ή τρίτος επιτρέπεται να προβεί σε δηλώσεις, απόψεις ή συνεισφορές για λογαριασμό του Παρόχου Υπηρεσιών.

 • The Contents

  Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει και να τροποποιήσει αυτούς τους όρους χρήσης από καιρό σε καιρό, χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση.
  Οι χρήστες θεωρείται ότι αποδέχονται αυτούς τους όρους χρήσης και όλες τις αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, μετά από συνεχή πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας της Friso Hellas (Κύπρος).
  terms-of-use.desc.13
  terms-of-use.desc.14

 • Online Etiquette

  terms-of-use.desc.15

 • Editorial Rights

  terms-of-use.desc.16

 • Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Πνευματικάδικαιώματα

  terms-of-use.desc.17

 • Αποποίηση

  terms-of-use.desc.18
  terms-of-use.desc.19
  terms-of-use.desc.20
  terms-of-use.desc.21

Warning